Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2018

beauty2do
0654 c518 390
beauty2do
0418 3860 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viawaniliowaa waniliowaa

March 29 2018

beauty2do
4409 a867 390
Reposted fromxalchemic xalchemic viadontbemad dontbemad
beauty2do
beauty2do

March 18 2018

beauty2do
4716 2c31 390
don't do drugs, kids.
Reposted fromstonerr stonerr
6094 7f55 390
Reposted frombrumous brumous viadontbemad dontbemad

March 05 2018

beauty2do
Trzy są sposoby zdobywania mądrości. Pierwszy to refleksja - to najbardziej szlachetny, następnie naśladowanie - jest on najłatwiejszy, a trzeci to doświadczenie - najbardziej gorzki ze wszystkich.
— Konfucjusz
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viastonerr stonerr
beauty2do
Reposted fromabsolem absolem viastonerr stonerr
0308 acf8 390
Reposted fromnadziejawkawie nadziejawkawie viastonerr stonerr
beauty2do
Ja chcę niewiele - Ciebie i zieleń. I żeby sercu było bezpiecznie.
— Władysław Broniewski
Reposted fromagapka agapka viastonerr stonerr
beauty2do
7449 84af 390
Reposted fromluron luron viadontbemad dontbemad
beauty2do
5055 74d9 390
Reposted fromGIFer GIFer viapeptodowicz peptodowicz
beauty2do
beauty2do
1730 c4d6 390
via Żurnalista.pl
Reposted fromnutt nutt viamisieq misieq

February 27 2018

beauty2do
7229 a772 390
Reposted fromprzegrany przegrany viamisieq misieq
beauty2do
Nie życzę Ciebie
nikomu,
bo życzę Ciebie
sobie.
beauty2do
3656 8473 390
Reposted fromdelain delain viastonerr stonerr
Przestałem się buntować. To wspaniałe uczucie, wszystko wydaje się takie nieważne
— William Wharton “Ptasiek” (via drugsdelirium)
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viastonerr stonerr

February 18 2018

beauty2do
3945 5d8e 390
Reposted fromfelicka felicka viaseksgrupowy seksgrupowy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl