Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2017

beauty2do
Ale jeśli ktoś z was przeżył kiedyś coś podobnego - jeśli płakał całą noc, aż zabrakło mu łez - to wie, że w końcu przychodzi pewien szczególny rodzaj spokoju. Człowiek czuje się tak, jakby już nic nigdy nie miało się zdarzyć
— C. S. Lewis
beauty2do

June 14 2017

beauty2do
beauty2do
beauty2do
9119 490a 390
:)
9114 0ae3 390

salem-child:

Caravaggio - The Isaac’s sacrifice (details), 1598.

beauty2do
7994 f3bd 390
Reposted fromyanek yanek viapurplecornflowers purplecornflowers
beauty2do
Jednym z wyznaczników zdrowia psychicznego jest umiejętność godzenia się z tym, czego nie możemy zmienić. Trzeba umieć opłakać stratę i iść dalej.
— Nancy McWilliams
beauty2do
beauty2do
9893 5539 390
Reposted fromkaiee kaiee viapurplecornflowers purplecornflowers
8876 4bcb 390
Reposted frombun bun viapurplecornflowers purplecornflowers

June 09 2017

4309 98f4 390

Ryonen

Reposted fromnudes nudes viapurplecornflowers purplecornflowers
3477 46c0 390

moldavia:

“Cat” by Liz Collins for Love #9 S/S 2013

4520 fd6d 390

art-t-nyc:

Andrea, out of focus.

Lo-res 35mm film scan.

Reposted fromnudes nudes viapurplecornflowers purplecornflowers
beauty2do
8591 464e 390
Reposted fromodejdz odejdz viapurplecornflowers purplecornflowers
beauty2do
beauty2do
beauty2do
beauty2do
beauty2do
zrób mi jakąś krzywdę.
    chcę poczuć.
    mocniej.
    ostrzej.
    dobitniej.
    chcę wiedzieć.
    czuć.
    że jestem dla ciebie nikim
— Jakub Żulczyk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl