Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 29 2017

9394 9a7f 390
Reposted fromsavatage savatage viastonerr stonerr

November 26 2017

beauty2do
7522 8ebd 390
Reposted fromizzy izzy viadontbemad dontbemad
beauty2do
8807 fd0b 390
Reposted fromdontbemad dontbemad
beauty2do
8268 24aa 390
no, thank you.
Reposted fromstonerr stonerr viastonerr stonerr
beauty2do
8268 24aa 390
no, thank you.
Reposted fromstonerr stonerr viastonerr stonerr
beauty2do
8172 8b7b 390
~ Leopold Tyrmand - "Dziennik 1954"
Reposted fromtimetolove timetolove viadontbemad dontbemad
1335 2cf2 390

coldrse:

♡♡♡

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viadontbemad dontbemad
beauty2do
2570 e6b6 390
beauty2do
beauty2do
Ale przecież burzliwe związki są najpiękniejsze! Nie mógłbym wytrzymać w związku, w którym jest nudno. Siła wkurwienia jest najlepszą miarą miłości. Liczy się tylko, żeby nie rezygnować.
— Robert Więckiewicz
Reposted frommissbrodka missbrodka viastonerr stonerr
beauty2do
7367 df70 390
drug of choice ;)
Reposted fromstonerr stonerr

November 15 2017

beauty2do
Reposted fromlamborg lamborg viastonerr stonerr
beauty2do
beauty2do
Chodzi o to, że jak dziewczyna wie, że jest ładna, to już nie jest ładna. Ona tak się wtedy zachowuje, robi takie miny, pyszni się, nadyma i ośmiesza, że przestaje być ładna. Ładne są tylko te dziewczyny, które myślą, że nie są ładne.
— Yellow Bahama W Prążki (2009)
Reposted fromstonerr stonerr

November 02 2017

beauty2do
8172 8b7b 390
~ Leopold Tyrmand - "Dziennik 1954"
Reposted fromtimetolove timetolove viadontbemad dontbemad
beauty2do
W ciągu kwadransu umyłem się, ubrałem, powiedziałem "kurwa" osiemset razy i byłem osiem razy przerażony, że Ciebie dziś nie zobaczę
— Julian Ochocki
Reposted fromthedevilstears thedevilstears viadontbemad dontbemad
1335 2cf2 390

coldrse:

♡♡♡

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viadontbemad dontbemad

October 29 2017

beauty2do
0990 9925 390
Reposted frommiststueck miststueck viastonerr stonerr
8366 8440 390
Reposted fromKZavi KZavi viastonerr stonerr
beauty2do
6977 e060 390
Reposted frombanitka banitka viastonerr stonerr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl